Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni i odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej nr 3400/1/ZP/2017


3400/1/ZP/2017           Bielsko-Biała, 05.05.2017r.


I N F O R M A C J A

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 nr 3400/1/ZP/2017 na przebudowę nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej  w Bielsku-Białej (zamówienie publiczne poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych)

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych Straż Miejska
w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/1/ZP/2017 na przebudowę nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. ZRB-P „DROTEX” Ryszard Wnętrzak, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Ks. Brzóski 164 - oferta oznaczona nr 1;
2. „DROBUD” Pytlarz Krzysztof, 34-300 Żywiec, ul. Isep 28 A – oferta oznaczona nr 2;
3. „SIM” Mariusz Świerkosz, 43-440 Goleszów, ul. Ustrońska 46 – oferta oznaczona nr 3.

UZASADNIENIE
Jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu przekracza wysokość środków przeznaczonych
w budżecie Zamawiającego na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Serdecznie dziękujemy za udział w zorganizowanym postępowaniu i liczymy
na dalszą współpracę ze Strażą Miejską w Bielsku-Białej w przypadku organizowania kolejnych zamówień publicznych.

 

 

 

wyk. w 1 egz. DF
ww. informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl oraz w jego siedzibie w miejscu dostępnym publicznie.

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-05-05 13:11:32

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2017-05-05 13:11:32 Dodane Dorota Fabia