Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń (3400/1/ZP/2016)


 
   

 

 

3400/1/ZP/2016                                                                      Bielsko-Biała, 27.04.2016r.

 

I N F O R M A C J A

 

o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/1/ZP/2016 na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń (zamówienie publiczne poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych)

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 prawa zamówień publicznych Straż Miejska w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/1/ZP/2016 na przebudowę systemu monitoringu CCTV oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nw. Wykonawcy:

„ELMONTAŻ” Sp. z o.o.

34-300 Żywiec

  1. Ks. Pr. St. Słonki 54

Na podstawie załączonych do oferty dokumentów Zamawiający stwierdza, że w/w Firma spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wobec czego nie podlega wykluczeniu. Oferta Firmy ELMONTAŻ jest zgodna z treścią SIWZ nr 3400/1/ZP/2016, wobec czego nie podlega odrzuceniu. Oferta w/w Firmy na podstawie ustalonych w SIWZ kryteriów oceny ofert (ceny ofertowej, okresu gwarancji na roboty budowlane, okresu gwarancji na zainstalowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i wyposażenie, termin wykonania zamówienia) uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. „ELMONTAŻ” Sp. z o.o., 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 54- oferta oznaczona nr 1;
  2. Na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, oferty nie podlegające odrzuceniu sklasyfikowano w następujący sposób:

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba pkt. w kryterium OKRES GWARANCJI NA ROBOTY BUDOWLANE

Liczba pkt w kryterium OKRES GWARANCJI NA ZAINSTALOWANY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, MEBLE I WYPOSAŻENIE

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Razem

1

90,00

4,00

4,00

2,00

100,00

 

Informuję ponadto, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta z zastosowaniem terminów określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Serdecznie dziękujemy za udział w zorganizowanym postępowaniu i liczymy na dalszą współpracę ze Strażą Miejską w Bielsku-Białej w przypadku organizowania kolejnych zamówień publicznych.

 

 

wyk. w 1 egz. DF

  1. informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl oraz w jego siedzibie w miejscu dostępnym publicznie.

Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2016-04-27 09:35:26

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2016-04-27 09:35:26 Dodane Dorota Fabia