Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja o wyniku postępowania przetargowego na przebudowę nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w B-B Nr 3400/2/ZP/2017


3400/2/ZP/2017                                                                      Bielsko-Biała, 23.06.2017r.

 

I N F O R M A C J A

 

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/2/ZP/2017 na przebudowę nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (zamówienie publiczne poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych)

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 prawa zamówień publicznych Straż Miejska w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/2/ZP/2017 na przebudowę nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Firmy „SIM” Mariusz Świerkosz, 43-440 Goleszów, ul. Ustrońska 46.

Na podstawie dostarczonych dokumentów Zamawiający stwierdza, że w/w Firma spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wobec czego nie podlega wykluczeniu. Oferta Firmy „SIM” Mariusz Świerkosz jest zgodna z treścią SIWZ nr 3400/2/ZP/2017, wobec czego nie podlega odrzuceniu. Na podstawie ustalonych w SIWZ kryteriów oceny ofert (ceny ofertowej, okresu rękojmi i gwarancji jakości, termin wykonania zamówienia) uzyskała najwyższą liczbę punktów – 80,00.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. „SIM” Mariusz Świerkosz, 43-440 Goleszów, ul. Ustrońska 46 - oferta oznaczona nr 1;Na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, oferty nie podlegające odrzuceniu sklasyfikowano w następujący sposób:
  2.  

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba pkt. w kryterium OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Razem

1

60,00

20

0

80,00

 

Informuję ponadto, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta z zastosowaniem terminów określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w zorganizowanym postępowaniu i liczymy na dalszą współpracę ze Strażą Miejską w Bielsku-Białej w przypadku organizowania kolejnych zamówień publicznych.


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-06-23 11:15:26

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2017-06-23 11:15:26 Dodane Dorota Fabia