Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony nr 3400/3/ZP/2017 na instalację kamery wizyjnego monitoringu miejskiego miasta Bielska-Białej w systemie IP na terenie Osiedla Mieszka I


Bielsko-Biała, dn. 14.07.2017r.

KS/3101/172/2017

 

Nr sprawy: 3400/3/ZP/2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja kamery wizyjnego monitoringu miejskiego miasta Bielska-Białej w systemie IP na terenie Osiedla Mieszka I”.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 61.332,48 zł brutto.

 

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin Wykonania

Okres gwarancji

1

„ELMONTAŻ” Sp. z o.o.

34-300 Żywiec

ul. Ks. Słonki 54

48.216,00

4 tygodnie od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót

60 m-cy gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz. DF

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

 

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-07-14 13:25:38

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2017-07-14 13:25:38 Dodane Dorota Fabia