Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 3400/2/ZP/2016 na instalację dwóch kamer wizyjnego monitoringu miejskiego miasta Bielska-Białej w systemie IP w rejonie Placu Fabrycznego.


Bielsko-Biała, dn.04.10.2016r.

KS/3101/212/2016

 

Nr sprawy: 3400/2/ZP/2016

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja dwóch kamer wizyjnego monitoringu miejskiego miasta Bielska-Białej w systemie IP w rejonie Placu Fabrycznego”.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 66.000,00 zł brutto.

 

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin Wykonania

Okres gwarancji

1

„ELMONTAŻ” Sp. z o.o.

34-300 Żywiec

ul. Ks. Słonki 54

43.788,00 zł.

4 tygodnie od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót

48 m-cy gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

Jednocześnie przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z którego wynika, że w terminie do 3 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, Wykonawcy składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz. DF

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2016-10-04 12:38:45

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2016-10-04 12:38:45 Dodane Dorota Fabia