Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu 3400/5/ZP/2017 na usługę rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej na terenie Osiedla Śródmiejskiego i w rejonie ul. Łukowej, a także przebudowa kamery monitoringu w rejonie skrzyżowania uli


Bielsko-Biała, dn. 11.10.2017r.

KS/3101/218/2017

 

Nr sprawy: 3400/5/ZP/2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1579), niniejszym przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej na terenie Osiedla Śródmiejskiego i w rejonie ul. Łukowej, a także przebudowa kamery monitoringu w rejonie skrzyżowania ul. 11 Listopada i Wyzwolenia”.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 445.410,83 zł brutto.

 

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin Wykonania

Okres gwarancji

1

„ELMONTAŻ” Sp. z o.o.

34-300 Żywiec

ul. Ks. Słonki 54

258.029,40

Do dnia 8 grudnia 2017r.

60 m-cy gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz. DF

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

 


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-10-11 12:30:21
Data utworzenia: 2017-10-11 12:25:48

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2017-10-11 12:30:21 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2017-10-11 12:25:48 Dodane Dorota Fabia