Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym nr 3400/2/ZP/2017 na przebudowę nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w B-B


Bielsko-Biała, dn.05.06.2017r.

KS/3101/143/2017

 

Nr sprawy: 3400/2/ZP/2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 163.026,23 zł brutto.

 

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin Wykonania

Okres gwarancji

1

„SIM” Mariusz Świerkosz

43-440 Goleszów

ul. Ustrońska 46

182.100,15

70 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót

84 m-cy gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz. DF

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

 

 

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-06-05 11:57:01

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2017-06-05 11:57:01 Dodane Dorota Fabia