Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na przebudowę nawierzchni i odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej Nr 3400/1/ZP/2017


Bielsko-Biała, dn.15.03.2017r.

KS/3101/61 /2017

 

Nr sprawy: 3400/1/ZP/2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 149.912,40 zł brutto.

 

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin Wykonania

Okres gwarancji

1

ZRB-P „DROTEX” Ryszard Wnętrzak

43-300 Bielsko-Biała

ul. Ks. Brzóski 164

305.629,17 zł

6 tygodni od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót

84 m-cy gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2

„DROBUD” Pytlarz Krzysztof

34-300 Żywiec

ul. Isep 28 A

233.914,02

9 tygodni od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót

84 m-cy gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3

„SIM” Mariusz Świerkosz

43-440 Goleszów

ul. Ustrońska 46

163.026,23

6 tygodni od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót

84 m-cy gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

Jednocześnie przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z którego wynika, że w terminie do 3 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, Wykonawcy składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz. DF

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-03-15 14:17:35

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2017-03-15 14:17:35 Dodane Dorota Fabia