Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Nabór 1/2017- Aplikant (strażnik)


INFORMACJA O WYNIKU NABORU 1/2017

  • Nazwa i adres jednostki:

STRAŻ  MIEJSKA W BIELSKU-BIAŁEJ, ul. Kołłątaja 10

2) określenie stanowiska:

APLIKANT (STRAŻNIK)

3) Wybrany kandydat:

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Ewa JANICA

43-300 BIELSKO-BIAŁA

2.

Martyna NOWAK

32-651 NOWA WIEŚ

3.

Roksana ŁAŚ

43-330 STARA WIEŚ


4) Uzasadnienie wyboru:

Komisja rekrutacyjna wyłoniła trzech najlepszych kandydatów na podstawie najwyższych wyników końcowych stanowiących łączną sumę punktów z testu z wiedzy ogólnej, testu sprawności, topografii miasta oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.   

L.p.

Imię i nazwisko

Wynik końcowy

1.

Ewa JANICA

48 pkt

2.

Martyna NOWAK

47 pkt

3.

Roksana ŁAŚ

46 pkt

 

5) informacje dodatkowe:

Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej od dnia 3 lipca 2017 r. Uwaga! Warunkiem zatrudnienia na stanowisku aplikant (strażnik) będzie uzyskanie przez wyłonionego kandydata orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika gminnego (miejskiego) - zgodnie z art. 24 a ustawy o strażach gminnych (miejskich) (tj. Dz. U.2016.706), a także dostarczenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. 

 

Wybrani kandydaci proszeni są o stawienie się w siedzibie Straży Miejskiej dnia 12 czerwca 2017 od godz. 12:00 do 15:30 pok. 102,  celem pobrania dokumentów do zatrudnienia, dostarczenia świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia oraz pobrania skierowań na badania.

 

Termin testu z wiedzy ogólnej oraz testu sprawności został wyznaczony na 07.06.2017 r. (dotyczy tylko tych kandydatów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne, spełniają wymagania niezbędne na stanowisko aplikant (strażnik) oraz zostali poinformowani telefoniczne o w/w terminie).

1. Test z wiedzy:

godz. 8.00 siedziba Straży Miejskiej w Bielsku-Białej:

2. Test sprawności:

godz. 9.30 Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Victoria", ul. Bratków 16, 43-300 Bielsko-Biała

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ,  

UL. KOŁŁĄTAJA 10

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE:

  •  APLIKANT (STRAŻNIK)

W załączonym pliku „strażnik2017.pdf”  znajduje  się  OGŁOSZENIE O NABORZE zawierające m.in. informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom zgodnie z opisem stanowiska pracy aplikant (strażnik), zakres obowiązków oraz informacja o  wymaganych dokumentach i oświadczenia.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze „strażnik2017.pdf”
  2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc
  3. Oświadczenie o niekaralności.doc

Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 maja 2017 r., dokumenty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 w siedzibie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, ul. Kołłątaja 10,  pokój  102 – kadry.

W trakcie rekrutacji kandydat na stanowisko aplikant (strażnik miejski) przechodzi przez następujące etapy rekrutacji:

Etap 1: Analiza dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w naborze. 
Uwaga! Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Etap 2: Test z wiedzy ogólnej. Kandydaci muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu (w tym ustawa o pracownikach samorządowych) oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem. 

Etap 3: Test sprawności składający się z sześciu ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia poziomu rozwoju określonej cechy motorycznej (siła, zwinność, koordynacja ruchowa, szybkość wytrzymałość, moc) lub opanowania danej umiejętności ruchowej, potrzebnej w pracy strażnika miejskiego.

Etap 4: Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której sprawdza się predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu. Przyszli strażnicy miejscy muszą wykazać się między innymi znajomością topografii miasta Bielska-Białej, strukturą organizacyjną Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

 


Autor zmiany: Katarzyna Kachel
Data zmiany: 2017-06-09 10:41:28
Data utworzenia: 2017-05-09 11:24:34

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
16 2017-06-09 10:41:28 Modyfikacja Katarzyna Kachel
15 2017-06-09 10:32:30 Modyfikacja Katarzyna Kachel
14 2017-06-09 10:29:46 Modyfikacja Katarzyna Kachel