Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń (3400/1/ZP/2016)


Bielsko-Biała, dn. 14.04.2016r.

 

Informacja dotycząca zapytania do SIWZ na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń (3400/1/ZP/2016)

 

Pytanie:

„Dotyczy: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń (znak postępowania 3400/1/ZP/2016).

  1. W punkcie V.3 SIWZ zostały opisane następujące wymagania: Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uprawnionymi do kierowania robotami w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektoniczno-budowlanej wraz z uprawnieniami budowlanymi w branży instalacyjnej sanitarnej, uprawnieniami do kierowania pracami w obiektach zabytkowych, osobą lub osobami uprawnionymi do kierowania robotami w budownictwie w branży telekomunikacyjnej oraz do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. Ponadto Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą przeszkolenie przez firmę UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. jako producenta sprzętu elektronicznego zainstalowanego obecnie w ramach systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej.
  2. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku opisanego w punkcie V.3, jeżeli Wykonawca będzie dysponował jedną osobą, która będzie kierowała robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z zapisami: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Dz. U. 2015 poz. 1505 art. 37c), jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, jedną osobą która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, jedną osobą która posiada przeszkolenie firmy UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o.”?

Odpowiedź:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2016r. dotyczące zapytania do SIWZ na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń (postępowanie przetargowe nr 3400/1/ZP/2016), Straż Miejska w Bielsku-Białej informuje, że uzna spełnienie warunku opisanego w punkcie V.3 SIWZ, jeżeli Wykonawca będzie dysponował jedną osobą, która będzie kierowała robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego z potwierdzeniem, że osoba ta przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. 2015.1505), jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami w budownictwie w branży telekomunikacyjnej, jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej oraz jedną osobą posiadającą przeszkolenie przez firmę UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. jako producenta sprzętu elektronicznego zainstalowanego obecnie w ramach systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej. Ponadto, zgodnie z dalszym zapisem w pkt. V.3 SIWZ, Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami uprawnionymi do kierowania robotami w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektoniczno-budowlanej.”

 

Wyk. w 1 egz. GM/DF:

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl/


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2016-04-14 10:53:19
Data utworzenia: 2016-04-14 10:52:04

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2016-04-14 10:53:19 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2016-04-14 10:52:04 Dodane Dorota Fabia