Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ Nr 3400/2/ZP/2015 - przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń


Bielsko-Biała, dn. 29.09.2015r.
KS/3101/162/2015

Pytanie:
„Dotyczy zamówienia publicznego Nr 3400/2/ZP/2015 realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń.
1. W punkcie V.3 zostały opisane następujące wymagania: „Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: Dysponowali osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uprawnionymi do kierowania robotami
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektoniczno-budowlanej wraz z uprawnieniami budowlanymi w branży instalacyjnej sanitarnej”.
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku opisanego w pkt V.3 SIWZ, jeżeli Wykonawca będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych?”
Odpowiedź:
„W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2015r. dotyczące postępowania przetargowego na usługę przebudowy systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń (znak sprawy: 3400/2/ZP/2015) Zamawiający informuje, iż uzna spełnienie warunku opisanego w pkt V.3 SIWZ, jeżeli Wykonawca będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych.
W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, tj. do dnia 08.10.2015r. godz. 9.00 – składanie ofert, 08.10.2015r. godz. 9.30 – otwarcie ofert.”


Wyk. w 1 egz. GM/DF:
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.smbb.bip.wizja.net

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2015-09-29 08:45:30

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2015-09-29 08:45:30 Dodane Dorota Fabia