Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Straż Miejska w Bielsku-Białej
zamówienie na: Przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń
termin składania ofert: 2016-04-15
termin otwarcia ofert: 2016-04-15

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.strazmiejska.bielsko.pl

Bielsko-Biała: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń. Numer ogłoszenia: 61072 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska , ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033 82-281-14, 82-281-15.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.plSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń..II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń. W przebudowie należy uwzględnić: rozbudowę do 4 stanowisk oraz dostosowanie stanowiska obsługi systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej do pracy dwusystemowej, przebudowę stanowiska dyżurnego, dostosowanie sieci komputerowej, telefonicznej, zasilającej, systemu łączności bezprzewodowej i oświetlenia pomieszczenia oraz innych niezbędnych elementów, modernizację systemów: alarmowego, kontroli dostępu, monitoringu wewnętrznego wraz z ich integracją oraz doposażenie w elektroniczny depozytor kluczy, przebudowę układu klimatyzacji na stanowisku kierowania oraz budowę układu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, oraz wszystkich innych prac, jakie są lub okażą się niezbędne do realizacji inwestycji objętej niniejszą umową, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest również czasowe przeniesienie stanowiska kierowania wraz z możliwością obsługi kamer monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej do pomieszczenia nr 1 w budynku Straży Miejskiej oraz czasowe przeniesienie pozostałego sprzętu monitoringu znajdującego się w remontowanym pomieszczeniu do pomieszczenia nr 3 w budynku Straży Miejskiej na czas wykonywania prac. Prace będą prowadzone w obiekcie użytkowanym przez pracowników Straży Miejskiej. Ponadto Stanowisko Kierowania SM musi funkcjonować 24 godziny na dobę. Prace powinny być realizowane w sposób jak najmniej utrudniający bieżące funkcjonowanie jednostki. W związku z powyższym zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej u Zamawiającego przed złożeniem oferty..
 • II.1.5)
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 • II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku posiadania w budżecie środków finansowych.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMInformacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wadium wnoszone jest w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w wysokości - 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych. 2. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2016 roku, do godz. 9.00. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BANK Pekao S.A. oddział Bielsko Biała nr rachunku 20 1240 4142 1111 0000 4824 8352. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej winno być wystawione na druku gwaranta i zawierać następujące elementy: 1/ nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 2/ nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 3/ nazwę Gwaranta, 4/ określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją (w razie potrzeby należy wyszczególnić, której lub których części zamówienia dotyczy gwarancja wadialna) , 5/ sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b/ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych SIWZ, c/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty wadium. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności /np. przesłania wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta/ jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem może być potwierdzenie, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta upoważniona jest do jego reprezentowania, a także w odniesieniu do osób działających z jego upoważnienia lub w zastępstwie. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć w kasie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10, pokój nr 110 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2016 roku, do godz. 9.00. Nie wniesienie wadium, równoznaczne będzie z wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.2) ZALICZKI
 • III.1) WADIUM
 • II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.
 • II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.31.20.00-2, 51.31.10.00-5, 45.31.73.00-5, 45.31.12.00-2, 45.31.22.00-9, 39.00.00.00-2, 45.22.31.00-7, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.11.11.00-9, 45.43.10.00-7, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.42.11.32-8, 45.42.11.31-1, 45.42.11.52-4, 45.42.11.60-3.
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: Posiadał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2014.1099).
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  • W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemu monitoringu CCTV, zrealizowaną należycie, o wartości co najmniej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych brutto. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że składając ofertę wspólną, co najmniej jeden z nich wykonał opisaną wyżej robotę.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  • W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, które stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  • Dysponowali osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uprawnionymi do kierowania robotami w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektoniczno-budowlanej wraz z uprawnieniami budowlanymi w branży instalacyjnej sanitarnej, uprawnieniami do kierowania pracami w obiektach zabytkowych, osobą lub osobami uprawnionymi do kierowania robotami w budownictwie w branży telekomunikacyjnej oraz do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. Ponadto Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą przeszkolenie przez firmę UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. jako producenta sprzętu elektronicznego zainstalowanego obecnie w ramach systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej.
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  • Posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000 (trzysta tysięcy) złotych.III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji na roboty budowlane - 4
 • 3 - Okres gwarancji na zainstalowany sprzęt elektroniczny i elektryczny, dostarczone meble i wyposażenie - 4
 • 4 - Termin wykonania zamówienia - 2
 • IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Straż Miejska, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja 10 - SIWZ bezpłatna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Straż Miejska, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja 10 - pok. 102 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2016-03-17 15:18:36
Data utworzenia: 2016-03-17 14:42:41

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
5 2016-03-17 15:18:36 Modyfikacja Dorota Fabia
4 2016-03-17 15:16:13 Modyfikacja Dorota Fabia
3 2016-03-17 14:44:49 Modyfikacja Dorota Fabia