Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.smbb.bip.wizja.net

Bielsko-Biała: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń.
Numer ogłoszenia: 248204 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska , ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033 82-281-14, 82-281-15.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.smbb.bip.wizja.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń. W przebudowie należy uwzględnić: rozbudowę do 4 stanowisk oraz dostosowanie stanowiska obsługi systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej do pracy dwusystemowej, przebudowę stanowiska dyżurnego, dostosowanie sieci komputerowej, telefonicznej, zasilającej, systemu łączności bezprzewodowej i oświetlenia pomieszczenia oraz innych niezbędnych elementów, modernizację systemów: alarmowego, kontroli dostępu, monitoringu wewnętrznego wraz z ich integracją oraz doposażenie w elektroniczny depozytor kluczy, przebudowę układu klimatyzacji na stanowisku kierowania oraz budowę układu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, oraz wszystkich innych prac, jakie są lub okażą się niezbędne do realizacji inwestycji objętej niniejszą umową, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest również czasowe przeniesienie stanowiska kierowania wraz z możliwością obsługi kamer monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej do pomieszczenia nr 1 w budynku Straży Miejskiej na czas wykonywania prac. Prace będą prowadzone w obiekcie użytkowanym przez pracowników Straży Miejskiej. Ponadto Stanowisko Kierowania SM musi funkcjonować 24 godziny na dobę. Prace powinny być realizowane w sposób jak najmniej utrudniający bieżące funkcjonowanie jednostki. W związku z powyższym zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej u Zamawiającego przed złożeniem oferty..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.31.20.00-2, 51.31.10.00-5, 45.31.73.00-5, 45.31.12.00-2, 45.31.22.00-9, 39.00.00.00-2, 45.22.31.00-7, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.11.11.00-9, 45.43.10.00-7, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.42.11.32-8, 45.42.11.31-1, 45.42.11.52-4, 45.42.11.60-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1.Wadium wnoszone jest w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w wysokości - 10.000 /dziesięć tysięcy/ złotych. 2.Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2015 roku, do godz. 9.00. 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BANK Pekao S.A. oddział Bielsko Biała nr rachunku 20 1240 4142 1111 0000 4824 8352. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 4.Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej winno być wystawione na druku gwaranta i zawierać następujące elementy: 1/ nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 2/ nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 3/ nazwę Gwaranta, 4/ określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją /w razie potrzeby należy wyszczególnić, której lub których części zamówienia dotyczy gwarancja wadialna/ , 5/ sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b/ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych SIWZ, c/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty wadium. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności /np. przesłania wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta/ jak również od przedłożenia jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem może być potwierdzenie, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta upoważniona jest do jego reprezentowania, a także w odniesieniu do osób działających z jego upoważnienia lub w zastępstwie. 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć w kasie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10, pokój nr 110 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2015 roku, do godz. 9.00. Nie wniesienie wadium, równoznaczne będzie z wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził zarejestrowaną działalność wykonawczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz posiadał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r o ochronie osób i mienia /tekst jednolity Dz. U. 2014.1099/.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie systemu monitoringu CCTV, zrealizowaną należycie, o wartości co najmniej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych brutto. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że składając ofertę wspólną, co najmniej jeden z nich wykonał opisaną wyżej robotę.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, które stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: Dysponowali osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, uprawnionymi do kierowania robotami w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektoniczno-budowlanej wraz z uprawnieniami budowlanymi w branży instalacyjnej sanitarnej, osobą lub osobami uprawnionymi do kierowania robotami w budownictwie w branży telekomunikacyjnej oraz do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej. Ponadto Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą przeszkolenie przez firmę UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. jako producenta sprzętu elektronicznego zainstalowanego obecnie w ramach systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy: Posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000 (trzysta tysięcy) złotych.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 85
2 - Okres gwarancji na roboty i dostarczone meble i wyposażenie - 2
3 - Okres gwarancji na zainstalowany sprzęt elektryczny i elektroniczny - 3
4 - Termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.smbb.bip.wizja.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Straż Miejska w Bielsku-Białej, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała - SIWZ bezpłatna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Straż Miejska w Bielsku-Białej, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała - pokój 107 - kancelaria ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieAutor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2015-10-08 09:22:09
Data utworzenia: 2015-09-22 11:52:57

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
14 2015-10-08 09:22:09 Modyfikacja Dorota Fabia
13 2015-10-08 09:21:36 Modyfikacja Dorota Fabia
12 2015-10-08 09:20:04 Modyfikacja Dorota Fabia