Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o udzieleniu na drugie dodatkowe roboty konieczne do postępowania 3400/1/ZP/2016 na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń.


Bielsko-Biała: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń - dodatkowe roboty konieczne 2
Numer ogłoszenia: 150590 - 2016; data zamieszczenia: 05.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała, woj. , tel. 033 82-281-14, 82-281-15, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń - dodatkowe roboty konieczne 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dodatkowe roboty konieczne do: Przebudowy systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń: 1.Wykonanie ścianki działowej wzmacnianej pod rekonstrukcję wątku ceglanego. 2.Przemurowanie komina, zalanie otworu kominowego betonem wraz ze zbrojeniem. 3.Wykonanie nadproża do pomieszczenia dyżurnego. 4.Zakup, konserwacja i montaż cegieł zabytkowych (rekonstrukcja ściany). 5.Montaż parapetów z cegieł pełnych zabytkowych po konserwacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.52-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elmontaż Sp. z o.o., ul. Ks. Słonki 54, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11468,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14105,97

 • Oferta z najniższą ceną: 14105,97 / Oferta z najwyższą ceną: 14105,97

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający zrezygnował z odtworzenia pierwotnego wyglądu ściany ze względu na złą jakość po wykonanych odsłonach cegieł (występują uzupełnienia z płyt gipsowych i pustaków). Ponadto brakuje pierwotnego materiału w miejscu, gdzie kiedyś zamontowane były drzwi wejściowe do budynku. W zamian należy wykonać ściany z płyt gipsowo - kartonowych, na których będzie odtworzony wzór cegieł. Po przebudowaniu ścianki konieczne będzie zabudowanie nowych parapetów z cegły. Podczas prac renowacyjnych odkryto pod belką sufitową nieczynny ciąg kominowy, przez co belka sufitowa nie ma podparcia w ścianie. W związku z tym należy przemurować komin, wykonać zbrojenie i zalać nieczynny komin betonem. Przy demontażu drzwi wejściowych do dyżurnego SM okazało się, iż belka nadproża jest zbyt krótka, aby zamontować drzwi zgodne z projektem. Konieczne jest wydłużenie belki, ponieważ istnieje zagrożenie budowlane. W/w prace nie są możliwe do wykonania w cenie umowy SM-3420/38/2016 z dn. 09.05.2016r. Wykonawca sporządził kosztorys obejmujący w/w prace oraz kosztorys różnicowy w związku z wykonaniem prac zamiennych. Roboty dodatkowe wynikły w trakcie prowadzenia prac i są konieczne do wykonania, gdyż są ściśle związane z podstawowym zakresem robót objętym postępowaniem przetargowym. Zlecenia z wolnej ręki i powierzenie ich wykonania dotychczasowemu wykonawcy jest uzasadnione przyczynami organizacyjno-technologicznymi. Powierzenie ich innemu wykonawcy jest gospodarczo nieuzasadnione. Ponadto wykonanie robót dodatkowych jest konieczne do realizacji przedmiotowej inwestycji. W § 13 umowy podstawowej przewidziano możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie zapisu: Usługi dodatkowe, których potwierdzona przez ZAMAWIAJĄCEGO konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, których wartość nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać w ramach dodatkowego zamówienia udzielonego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów i cen, co prace objęte kosztorysem ofertowym.

 

 

 

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2016-10-05 11:30:33

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2016-10-05 11:30:33 Dodane Dorota Fabia