Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę przebudowy sieci światłowodowej systemu monitoringu CCTV na terenie Osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 43184-2015 z dnia 2015-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsko-Biała
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przebudowy sieci światłowodowej systemu monitoringu CCTV na terenie Osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 51312000-2 - usługi instalowania urządzeń...
Termin składania ofert: 2015-03-17Bielsko-Biała: Przebudowa sieci światłowodowej systemu monitoringu CCTV na terenie Osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia: 114430 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43184 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała, woj. , tel. 033 82-281-14, 82-281-15, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci światłowodowej systemu monitoringu CCTV na terenie Osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przebudowy sieci światłowodowej systemu monitoringu CCTV na terenie Osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 51312000-2 - usługi instalowania urządzeń telewizyjnych. 2.Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia, w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia zostały określone w: a)Dokumentacji Projektowej składającej się z: części obejmującej Przebudowę sieci światłowodowej monitoringu CCTV na terenie Osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - określanej w dalszej części niniejszego dokumentu skrótem SIWZ. b)Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. c)Przedmiarze Robót opracowanym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. d)Projekcie Zagospodarowania Terenu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.31.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ELMONTAŻ Sp. z o.o., ul. Ks. Słonki 54, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102478,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 58548,00


Oferta z najniższą ceną: 57742,35 / Oferta z najwyższą ceną: 102090,00


Waluta: PLN.
Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2015-05-15 10:55:16

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2015-05-15 10:55:16 Dodane Dorota Fabia