Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń.


function redirectPage(link){ window.location = link; return false; }; Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 61072-2016 z dnia 2016-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsko-Biała 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń. W przebudowie należy uwzględnić: rozbudowę... Termin składania ofert: 2016-04-15

Bielsko-Biała: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń. Numer ogłoszenia: 132046 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61072 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała, woj. , tel. 033 82-281-14, 82-281-15, faks.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń. W przebudowie należy uwzględnić: rozbudowę do 4 stanowisk oraz dostosowanie stanowiska obsługi systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej do pracy dwusystemowej, przebudowę stanowiska dyżurnego, dostosowanie sieci komputerowej, telefonicznej, zasilającej, systemu łączności bezprzewodowej i oświetlenia pomieszczenia oraz innych niezbędnych elementów, modernizację systemów: alarmowego, kontroli dostępu, monitoringu wewnętrznego wraz z ich integracją oraz doposażenie w elektroniczny depozytor kluczy, przebudowę układu klimatyzacji na stanowisku kierowania oraz budowę układu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, oraz wszystkich innych prac, jakie są lub okażą się niezbędne do realizacji inwestycji objętej niniejszą umową, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest również czasowe przeniesienie stanowiska kierowania wraz z możliwością obsługi kamer monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej do pomieszczenia nr 1 w budynku Straży Miejskiej oraz czasowe przeniesienie pozostałego sprzętu monitoringu znajdującego się w remontowanym pomieszczeniu do pomieszczenia nr 3 w budynku Straży Miejskiej na czas wykonywania prac. Prace będą prowadzone w obiekcie użytkowanym przez pracowników Straży Miejskiej. Ponadto Stanowisko Kierowania SM musi funkcjonować 24 godziny na dobę. Prace powinny być realizowane w sposób jak najmniej utrudniający bieżące funkcjonowanie jednostki. W związku z powyższym zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej u Zamawiającego przed złożeniem oferty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.31.20.00-2, 51.31.10.00-5, 45.31.73.00-5, 45.31.12.00-2, 45.31.22.00-9, 39.00.00.00-2, 45.22.31.00-7, 45.33.12.00-8, 45.33.00.00-9, 45.11.11.00-9, 45.43.10.00-7, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.42.11.32-8, 45.42.11.31-1, 45.42.11.52-4, 45.42.11.60-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2016.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
 • SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • ELMONTAŻ Sp. z o.o., ul. Ks. Słonki 54, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 538922,08 PLN.
 • Cena wybranej oferty: 770735,22
 • Oferta z najniższą ceną: 770735,22 / Oferta z najwyższą ceną: 770735,22
 • Waluta: PLN . 
 •  
 •  

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2016-05-24 10:07:12

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2016-05-24 10:07:12 Dodane Dorota Fabia