Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na dodatkowe roboty konieczne do przebudowy systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń (nr zam. 3400/1/ZP/2016)


Bielsko-Biała: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń - dodatkowe roboty konieczne
Numer ogłoszenia: 138165 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała, woj. , tel. 033 82-281-14, 82-281-15, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń - dodatkowe roboty konieczne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dodatkowe roboty konieczne do: Przebudowy systemu monitoringu CCTV miasta Bielska-Białej oraz stanowiska kierowania Straży Miejskiej wraz z przebudową pomieszczeń, w tym: 1.Przebijanie otworów w ścianach lub w stropach (w gazobetonie). 2.Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur, bruzdy dla przewodów wtynkowych (w cegle). 3.Zaprawianie bruzd. 4.Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania. 5.Rury winidurowe układane pod tynkiem w gotowych bruzdach. 6.Rury winidurowe układane nad tynkiem. 7.Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych z żyłami miedzianymi. 8.Podłączenie i uruchomienie agregatu prądotwórczego, zasilanie tymczasowe. 9.Wyłączenie napięcia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELMONTAŻ Sp. z o.o., ul. Ks. Słonki 54, 34-300 Żywiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2833,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3485,54

 • Oferta z najniższą ceną: 3485,54 / Oferta z najwyższą ceną: 3485,54

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Po zdemontowaniu sufitu podwieszonego w przebudowywanym pomieszczeniu dyżurki i obsługi monitoringu ukazały się urządzenia, niewidoczne na etapie przygotowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pomimo wykonanych odkrywek, typu: a) zasilanie główne budynku umieszczone w korycie kablowym pod sufitem, b) instalacja wody umieszczona również w korycie kablowym pod sufitem zasilająca urządzenie sanitarne na pierwszym piętrze, c) instalacja CO przebiegająca przez pomieszczenie dyżurnego tuż przy belce zespolenia sklepień, d) dodatkowe cztery przewody zasilające pomieszczenia biegnące wzdłuż w/w rur CO. Ad. a. Wykonawca musi przebudować wewnętrzną linię zasilającą wykonując mufę kablową w miejscu istniejącej listwy łączeniowej w pomieszczeniu obsługi monitoringu i przeprowadzić ją w podciągu wzdłuż filarów wsporczych. Prace te nie są możliwe do wykonania w cenie umowy SM-3420/38/2016 z dn. 09.05.2016r. Wykonawca sporządził kosztorys obejmujący niżej wymienione pozycje. Ad. b, c, d. Przewody przebiegające przez pomieszczenie dyżurnego Wykonawca zabezpieczy na okres prac rurą osłonową. Docelowo przewody zostaną ułożone w zabudowanym podciągu (łącznie z istniejącymi przewodami instalacji grzewczej). Wymienione pozycje zostaną przerobione i wykonane w ramach umowy SM-3420/38/2016 z dn. 09.05.2016r. jako prace zamienne, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. Roboty dodatkowe wynikły w trakcie prowadzenia prac i są konieczne do wykonania, gdyż są ściśle związane z podstawowym zakresem robót objętym postępowaniem przetargowym. Zlecenia z wolnej ręki i powierzenie ich wykonania dotychczasowemu wykonawcy jest uzasadnione przyczynami organizacyjno-technologicznymi. Powierzenie ich innemu wykonawcy jest gospodarczo nieuzasadnione. Ponadto wykonanie robót dodatkowych jest konieczne do realizacji przedmiotowej inwestycji. W § 13 umowy podstawowej przewidziano możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie zapisu: Usługi dodatkowe, których potwierdzona przez ZAMAWIAJĄCEGO konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, których wartość nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać w ramach dodatkowego zamówienia udzielonego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów i cen, co prace objęte kosztorysem ofertowym.

 

 

 


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2016-07-15 10:02:35

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2016-07-15 10:02:35 Dodane Dorota Fabia