Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o unieważnienie przetargu nieograniczonego nr 3400/1/ZP/2017 na przebudowę nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.


Ogłoszenie nr 86851 - 2017 z dnia 2017-05-23 r.
Bielsko-Biała: Przebudowa nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej Nr 3400/1/ZP/2017.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 31886-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska, krajowy numer identyfikacyjny 7067620800000, ul. ul. Kołłątaja  10, 43-300   Bielsko-Biała, państwo Polska, woj. brak, tel. 033 82-281-14, 82-281-15, faks , e-mail sm@strazmiejska.bielsko.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.strazmiejska.bielsko.pl
Adres profilu: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej Nr 3400/1/ZP/2017.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni oraz poprawa odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja nr 10. 2.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: 2.1. „Projekt techniczno-wykonawczy – przebudowy nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”, opracowany przez Usługi Projektowe Michał Koral - załącznik nr 1a, 2.2. „Przedmiar robót– przebudowy nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”, opracowany przez Usługi Projektowe Michał Koral - załącznik nr 1b, 2.3. „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – przebudowy nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”, opracowany przez Usługi Projektowe Michał Koral - załącznik nr 1c. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji technicznej, stanowiącej załączniki nr 1a-1c do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich pozwoleń, decyzji, zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do tego, aby zrealizować planowaną inwestycję i przekazać przedmiot zamówienia do eksploatacji. Uzyskanie w/w dokumentów musi zmieścić się w zaoferowanym przez Wykonawcę terminie wykonania zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232140-2
Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45111200-0, 45232130-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych postępowanie unieważniono. UZASADNIENIE Jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie Zamawiającego na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.  
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT121880.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-05-23 12:38:58
Data utworzenia: 2017-05-23 12:11:23

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
3 2017-05-23 12:38:58 Modyfikacja Dorota Fabia
2 2017-05-23 12:38:54 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2017-05-23 12:11:23 Dodane Dorota Fabia