Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Powiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego nr 344/2/ZP/2016 na instalację dwóch kamer wizyjnego monitoringu miejskiego miasta Bielska-Białej w systemie IP w rejonie Placu Fabrycznego.


Bielsko-Biała dn. 10.10.2016r.

KS / 3101 / 225 / 2016

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 prawa zamówień publicznych Straż Miejska w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/2/ZP/2016 na instalację dwóch kamer wizyjnego monitoringu miejskiego miasta Bielska-Białej w systemie IP w rejonie Placu Fabrycznego wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Firmy „ELMONTAŻ” Sp. z o.o., Żywiec ul. Ks. Słonki 54.

Na podstawie dostarczonych dokumentów Zamawiający stwierdza, że ELMONTAŻ Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wobec czego nie podlega wykluczeniu. Oferta ELMONTAŻ Sp. z o.o. jest zgodna z treścią SIWZ nr 3400/2/ZP/2016, wobec czego nie podlega odrzuceniu. Oferta ELMONTAŻ Sp. z o.o. na podstawie ustalonych w SIWZ kryteriów oceny ofert (ceny ofertowej, okresu rękojmi i gwarancji jakości, termin wykonania zamówienia) uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. „ELMONTAŻ” Sp. z o.o., 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 54- oferta oznaczona nr 1;
  2.  

Na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, oferty nie podlegające odrzuceniu sklasyfikowano w następujący sposób:

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba pkt. w kryterium OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Razem

1

60,00

20

20

100,00

 

Informuję ponadto, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta z zastosowaniem terminów określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono w 1 egz. (DF):

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2016-10-10 13:06:50

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2016-10-10 13:06:50 Dodane Dorota Fabia