Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do łączności radiowej stanowiska kierowania Straży Miejskiej z patrolami na terenie miasta Bielska-Białej


 

Bielsko-Biała, dnia 13.01.2017r.

Rej. Nr 3400/ZP/8/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Straż Miejska w Bielsku-Białej

z a p r a s z a

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości poniżej 30.000 Euro prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Straży Miejskiej w Bielsku-Białej o wartości wyłączającej stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych

na dostawę/usługę/robotę budowlaną:*

 

Dostawa sprzętu do łączności radiowej stanowiska kierowania Straży Miejskiej z patrolami na terenie miasta Bielska-Białej

 

Przedmiotem zamówienia jest również:

 • Usługa instalacji, uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu oraz integracja z istniejącym systemem łączności u Zamawiającego.
 • Przełączenie trybu pracy istniejących urządzeń z systemu analogowego na cyfrowy.
 • Demontaż dotychczas używanego sprzętu łączności radiowej u Zamawiającego, odbiór sprzętu i przekazanie do utylizacji u producenta (Motorola).
 • Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.
 • Udział w przygotowaniu modyfikacji pozwolenia radiowego do dysponowania częstotliwościami radiowymi.

 

Opis realizacji zamówienia oraz szczegółowe parametry techniczne sprzętu zostały określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – wzór umowy.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 2. Do 30 dni od daty podpisania umowy.
 3. Warunki płatności.
 4. Przelew 14 dni na konto podane na fakturze po podpisaniu protokołu odbioru należycie wykonanego przedmiotu zamówienia.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni.
 6. Warunki udziału w postępowaniu.
 7. Wymagane jest, aby Wykonawca prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował dostawę cyfrowego sprzętu łączności wraz z jego montażem, konfiguracją i uruchomieniem o wartości co najmniej 30.000 zł brutto.
 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 9. W celu potwierdzenia wykonania w/w zamówienia należy załączyć dokumenty potwierdzające jego należytą realizację. Ponadto wymagane jest, aby Wykonawca przedłożył aktualny certyfikat autoryzacji wystawiony przez producenta sprzętu firmę Motorola Solutions.
 10. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Miejsce i forma składania ofert. Oferta może być złożona:*
 1. a) pisemnie, w jednej zamkniętej kopercie na adres: Straż Miejska, ul. Kołłątaja 10, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 102 – sekretariat
 2. b) faksem na numer 33/82-281-14 wew. 120,
 3. c) e-mailem na adres sm@bielsko.biala.pl

 

UWAGA!

Na kopercie / faksie / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

 

„Oferta cenowa na dostawę sprzętu do łączności radiowej stanowiska kierowania Straży Miejskiej z patrolami na terenie miasta Bielska-Białej”

Wraz z adnotacją „Nie otwierać do dnia 30.01.2017r. do godz. 10.00”

 

 1. Termin składania ofert: 
 2. do dnia 30.01.2017r., do godz. 10.00, budynek Straży Miejskiej w Bielsku-Białej ul. Kołłątaja 10, pokój nr 102 – sekretariat.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:
 • w sprawach przedmiotu zamówienia - Grzegorz Marek, telefon 33/8228114 wew. 109, e-mail: gmarek@strazmiejska.bielsko.pl , pokój nr 109 w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.
 • w sprawach formalnych – Dorota Fabia telefon 33/8228114 wew. 212, e-mail: kdulawa@strazmiejska.bielsko.pl , pokój nr 112 w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.
 •  
 1. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 2. ------------
 3. Inne wymagania Zamawiającego. 
 4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem zapoznania się z istniejącą infrastrukturą systemu łączności w Straży Miejskiej i zakresem prac związanych z montażem i demontażem sprzętu w samochodach Straży Miejskiej.
 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamówienie/zlecenie/umowę* w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 6.  
 7. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

 1. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 
 2.  
 3.  
 4. Załączniki:
 • Formularz oferty – załącznik nr 1
 • Wzór umowy – załącznik nr 2 ......................................................                             ..................................................................  wyk. 1 egz. DF
 • wysłano pocztą elektroniczną/ zamieszczono na stronie BIP Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl
 •  
 •  
 • Opracował / Zaopiniował                                    Podpisał w imieniu Zamawiającego
 •  
 •  

Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-01-13 13:06:37

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2017-01-13 13:06:37 Dodane Dorota Fabia