Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja o wyniku postępowania nr 3400/7/ZP/2017 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.


3400/7/ZP/2017                                                                      Bielsko-Biała, 15.11.2017r.

 

I N F O R M A C J A

 

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/7/ZP/2017 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej

(zamówienie publiczne poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych)

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 prawa zamówień publicznych Straż Miejska w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/7/ZP/2017 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Firmy „AUTO CENTRUM GLIWICE – Lellek Group Sp. z o.o. S.K., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 2.

Na podstawie dostarczonych dokumentów Zamawiający stwierdza, że w/w Firma spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wobec czego nie podlega wykluczeniu. Oferta Firmy AUTO CENTRUM GLIWICE – Lellek Group Sp. z o.o. S.K. jest zgodna z treścią SIWZ nr 3400/7/ZP/2017, wobec czego nie podlega odrzuceniu. Na podstawie ustalonych w SIWZ kryteriów oceny ofert (cena ofertowa 60%, okres gwarancji 30%, zużycie energii 3%, emisja dwutlenku węgla 3%, emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 4%) uzyskała najwyższą liczbę punktów – 70,00.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. AUTO CENTRUM GLIWICE – Lellek Group Sp. z o.o. S.K., ul. Portowa 2, 44-100 Gliwice - oferta oznaczona nr 1;
  2. Na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, oferty nie podlegające odrzuceniu sklasyfikowano w następujący sposób:

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba pkt. w kryterium OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

Liczba pkt w kryterium ZUŻYCIE ENERGII

Liczba pkt w kryterium EMISJA DWUTLENKU WĘGLA

Liczba pkt w kryterium EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ:TLENKÓW AZOTU, CZĄSTEK STAŁYCH ORAZ WĘGLOWODORÓW

Razem

1

60,00

0,00

3,00

3,00

4,00

70,00

 

Informuję ponadto, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta z zastosowaniem terminów określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Serdecznie dziękujemy za udział w zorganizowanym postępowaniu i liczymy na dalszą współpracę ze Strażą Miejską w Bielsku-Białej w przypadku organizowania kolejnych zamówień publicznych.

 

 

wyk. w 1 egz. DF

  1. informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl oraz w jego siedzibie w miejscu dostępnym publicznie.

Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-11-15 14:07:12
Data utworzenia: 2017-11-15 14:07:05

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2017-11-15 14:07:12 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2017-11-15 14:07:05 Dodane Dorota Fabia