Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja o wyniku postępowania przetargowego nr 3400/5/ZP/2017 na usługę rozbudowy monitoringu miasta Bielska-Białej


3400/5/ZP/2017                                                                      Bielsko-Biała, 23.10.2017r.

 

I N F O R M A C J A

 

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/5/ZP/2017 na usługę rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej na terenie Osiedla Śródmiejskiego i w rejonie ul. Łukowej, a także przebudowa kamery monitoringu w rejonie skrzyżowania ulic 11 Listopada i Wyzwolenia

(zamówienie publiczne poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych)

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 prawa zamówień publicznych Straż Miejska w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3400/5/ZP/2017 na usługę rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej na terenie Osiedla Śródmiejskiego i w rejonie ul. Łukowej, a także przebudowa kamery monitoringu w rejonie skrzyżowania ulic 11 Listopada i Wyzwolenia wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Firmy „ELMONTAŻ” Sp. z o.o., 34-300 Żywiec, ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 54.

Na podstawie dostarczonych dokumentów Zamawiający stwierdza, że w/w Firma spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wobec czego nie podlega wykluczeniu. Oferta Firmy „ELMONTAŻ” Sp. z o.o. jest zgodna z treścią SIWZ nr 3400/5/ZP/2017, wobec czego nie podlega odrzuceniu. Na podstawie ustalonych w SIWZ kryteriów oceny ofert (ceny ofertowej, okresu rękojmi i gwarancji jakości, termin wykonania zamówienia) uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  1. „ELMONTAŻ” Sp. z o.o., 34-300 Żywiec, ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 54 - oferta oznaczona nr 1;Na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, oferty nie podlegające odrzuceniu sklasyfikowano w następujący sposób:
  2.  

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium CENA

Liczba pkt. w kryterium OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Razem

1

60,00

30,00

10,00

100,00

 

Informuję ponadto, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta z zastosowaniem terminów określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Serdecznie dziękujemy za udział w zorganizowanym postępowaniu i liczymy na dalszą współpracę ze Strażą Miejską w Bielsku-Białej w przypadku organizowania kolejnych zamówień publicznych.

 

 

wyk. w 1 egz. DF

  1. informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl oraz w jego siedzibie w miejscu dostępnym publicznie.

     


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-10-23 12:25:26
Data utworzenia: 2017-10-23 12:23:12

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2017-10-23 12:25:26 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2017-10-23 12:23:12 Dodane Dorota Fabia