Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym nr 3400/1/ZP/2018 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.


Bielsko-Biała, dn. 16.04.2018r.

KS/3101/54/2018

 

Nr sprawy: 3400/1/ZP/2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1579), niniejszym przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 150.000,00 zł brutto.

 

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin Wykonania

Okres gwarancji

1

„Frank-Cars” Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 147/151

42-200 Częstochowa

157.700,00 zł

Do 24 tygodni od dnia podpisania umowy

- na elementy mechaniczne na okres 48 m-cy,

- na lakier na okres 24 m-cy,

- na perforację nadwozia na okres 144 m-cy,

- na elementy zabudowy na okres 24 m-cy,

gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz. DF

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2018-04-16 09:28:42
Data utworzenia: 2018-04-16 09:28:33

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2018-04-16 09:28:42 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2018-04-16 09:28:33 Dodane Dorota Fabia