Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej 3400/6/ZP/2017


Bielsko-Biała, dn. 20.10.2017r.

 

Informacja dotycząca zapytania do SIWZ na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (3400/6/ZP/2017)

 

Pytanie nr 1:

„dotyczy zapisów SIWZ w pkt. 13.4.1:

„Prosimy o korektę opisu obliczania wartości zużycia energii w pojeździe.

Jest: „Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (…) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie (…)”

Powinno być: „Wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (…) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/100 km) podanego przez Wykonawcę w ofercie (…)”

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 2011.96.559) zużycie paliwa wyraża się dla paliw ciekłych w litrach na kilometr. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapis przedmiotowego kryterium zamieszczony SIWZ.

 

Pytanie nr 2:

„dotyczy zapisów SIWZ w pkt. 13.4.1 i 13.5.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie w jakim cyklu: miejski, pozamiejski, łączony/mieszany ma w ofercie zostać określona wielkość zużycia paliwa (niezbędna do obliczenia wartości zużycia energii) oraz emisji dwutlenku węgla (CO2)?

W dokumencie homologacyjnym są to trzy różne wartości liczbowe i istnieje ryzyko, że brak dokładnej informacji uniemożliwi Zamawiającemu prawidłową ocenę ofert.”

 

Odpowiedź:

Wielkość zużycia paliwa winna zostać podana w ofercie w odniesieniu do cyklu miejskiego, ponieważ samochody służbowe Zamawiającego pracują głównie w cyklu miejskim.

 

 

Wyk. w 1 egz. GM/DF:

Zamieszczono na stronie internetowej: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-10-20 10:52:44

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2017-10-20 10:52:44 Dodane Dorota Fabia