Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż samochodu Fiat Ducato


OGŁOSZENIE

 

Straż Miejska w Bielsku-Białej, ul. Hugona Kołłątaja 10,

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego: FIAT DUCATO – rok produkcji 2008, pojemność silnika 2999 cm3

 

Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 na parkingu obok budynku Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Hugona Kołłątaja 10.

Szczegółowych informacji udziela:

 • W sprawach technicznych: Andrzej Kelner, tel. (033) 82-281-14 wew. 103
 • W sprawach formalno - prawnych: Dorota Fabia, tel. (033) 82-281-14 wew. 212Oferty cenowe należy składać na formularzu ( który można uzyskać w pokoju 112 lub na stronie internetowej http://bip.strazmiejska.bielsko.pl jako załącznik do niniejszego ogłoszenia ) w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu FIAT DUCATO” w pok. 102 – sekretariat Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Hugona Kołłątaja 10 w terminie do dnia 12.03.2018r. do godz. 900. Związanie ofertą wynosi 31 dni - licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r. o godz. 930 w siedzibie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Hugona Kołłątaja 10.     
 • W razie braku dokonania wpłaty lub nie podpisania umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta z kolejnym oferentem. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 • Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała Nr: 63 1240 4142 1111 0000 4826 1061
 • Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od powiadomienia o wyniku przetargu. Zaoferowaną kwotę należy wpłacić na niżej wymieniony rachunek Straży Miejskiej najpóźniej w dniu zawarcia umowy:
 • O wyniku przetargu sprzedający zawiadomi uczestników postępowania pisemnie.
 • O wyborze oferty decydować będzie najwyższa cena podana przez oferenta. Straż Miejska prowadzi działalność statutową, która nie podlega regulacjom ustawy o podatku VAT. Dokumentem sprzedaży będzie umowa oraz wystawiony przez Straż Miejską rachunek.
 • Wpłacone wadium może zostać zaliczone na poczet zaoferowanej ceny przez uczestnika przetargu, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza.
 • Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała Nr: 20 1240 4142 1111 0000 4824 8352
 • Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej samochodu, tj. 1.910 zł. Wadium należy wpłacić na niżej wymieniony rachunek bankowy Straży Miejskiej w terminie: do dnia składania ofert:
 •  
 • Przetarg zostanie unieważniony w przypadku, gdy żaden z jego uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej samochodu, tj. 19.100,00 zł netto/brutto.
 • Zastrzegamy sobie również prawo unieważnienia przetargu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Bielsko-Biała, dn. 19.02.2018r.
 •  

Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2018-02-19 14:27:40
Data utworzenia: 2018-02-19 14:27:35

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2018-02-19 14:27:40 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2018-02-19 14:27:35 Dodane Dorota Fabia