Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.


Ogłoszenie nr 500000951-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.

Straż Miejska: Dostawa samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsko-Białej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 608958-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Straż Miejska, Krajowy numer identyfikacyjny 7067620800000, ul. Hugona Kołłątaja  10, 43-300   Bielsko-Biała, woj. brak, państwo Polska, tel. 033 82-281-14, 82-281-15, e-mail sm@strazmiejska.bielsko.pl, faks 33 82 281 14 wew. 120. Adres strony internetowej (url): http://bip.strazmiejska.bielsko.pl Adres profilu nabywcy: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsko-Białej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

3400/7/ZP/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu FURGON (CPV: 34136000-9 ) dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34136000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 120387.00 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: AUTO CENTRUM GLIWICE LELLEK GROUP Sp. z o.o. Sp. K. Email wykonawcy: gliwice@lellek.com.pl Adres pocztowy: ul. Portowa 2 Kod pocztowy: 44-100 Miejscowość: Gliwice Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 149980.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 149980.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149980.00 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2018-01-03 09:03:12

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2018-01-03 09:03:12 Dodane Dorota Fabia