Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta B-B o kolejne kamery w centrum miasta oraz w rejonie skrzyż. ul. Katowickiej i Mazańcowickiej i w rejonie przejścia podziemnego na ul. Cieszyńskiej


Ogłoszenie nr 500066783-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.

Straż Miejska: Usługa rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kolejne kamery w centrum miasta oraz w rejonie skrzyżowania ulic Katowickiej i Mazańcowickiej oraz w rejonie przejścia podziemnego na ulicy Cieszyńskiej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Straż Miejska, Krajowy numer identyfikacyjny 7067620800000, ul. Hugona Kołłątaja  10, 43-300   Bielsko-Biała, woj. brak, państwo Polska, tel. 033 82-281-14, 82-281-15, e-mail sm@strazmiejska.bielsko.pl, faks 33 82 281 14 wew. 120. Adres strony internetowej (url): http://bip.strazmiejska.bielsko.pl Adres profilu nabywcy: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kolejne kamery w centrum miasta oraz w rejonie skrzyżowania ulic Katowickiej i Mazańcowickiej oraz w rejonie przejścia podziemnego na ulicy Cieszyńskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

3400/8/ZP/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej o kolejne kamery w centrum miasta oraz w rejonie skrzyżowania ulic Katowickiej i Mazańcowickiej oraz w rejonie przejścia podziemnego na ulicy Cieszyńskiej

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 51312000-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45232310-8, 51110000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 129938.13 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ELMONTAŻ Sp. z o.o. Email wykonawcy: biuro@elmontaz.pl Adres pocztowy: ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 54 Kod pocztowy: 34-300 Miejscowość: Żywiec Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 120404.81 Oferta z najniższą ceną/kosztem 120404.81 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 120404.81 Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Udzielenie zamówienia zostało przewidziane w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu nr 594055-N-2017 jako zamówienie polegające na powtórzeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia objętego ogłoszeniem nr 594055-N-2017 na Usługę rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Bielska-Białej na terenie Osiedla Śródmiejskiego i w rejonie ul. Łukowej, a także przebudową kamery monitoringu w rejonie skrzyżowania ulic 11 Listopada i Wyzwolenia.

 


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-11-29 12:30:15
Data utworzenia: 2017-11-29 12:30:10

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2017-11-29 12:30:15 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2017-11-29 12:30:10 Dodane Dorota Fabia