Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej Nr 3400/2/ZP/2017


Ogłoszenie nr 106631 - 2017 z dnia 2017-07-11 r.

Bielsko-Biała: Przebudowa nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 512730-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska, krajowy numer identyfikacyjny 7067620800000, ul. ul. Kołłątaja  10, 43-300   Bielsko-Biała, państwo Polska, woj. brak, tel. 033 82-281-14, 82-281-15, faks , e-mail sm@strazmiejska.bielsko.pl Adres strony internetowej (URL): http://bip.strazmiejska.bielsko.pl Adres profilu: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

3400/2/ZP/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni oraz poprawa odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja nr 10. 2.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się: 2.1.„Projekt techniczno-wykonawczy – przebudowy nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”, opracowany przez Usługi Projektowe Michał Koral - załącznik nr 1a, 2.2.„Przedmiar robót– przebudowy nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”, opracowany przez Usługi Projektowe Michał Koral - załącznik nr 1b, 2.3.„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – przebudowy nawierzchni oraz odwodnienia posesji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej”, opracowany przez Usługi Projektowe Michał Koral - załącznik nr 1c. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączonej dokumentacji technicznej, stanowiącej załączniki nr 1a-1c do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich pozwoleń, decyzji, zaświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do tego, aby zrealizować planowaną inwestycję i przekazać przedmiot zamówienia do eksploatacji. Uzyskanie w/w dokumentów musi zmieścić się w zaoferowanym przez Wykonawcę terminie wykonania zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2 Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45111200-0, 45232130-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT132541.65 WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie SIM Mariusz Świerkosz,  s.i.m@poczta.fm,  43-440 Goleszów ul. Ustrońska 46,  43-440,  Goleszów,  kraj/woj. śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 182100.15 Oferta z najniższą ceną/kosztem 182100.15 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 182100.15 Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dokumenty


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-07-11 11:02:48
Data utworzenia: 2017-07-11 10:58:19

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2017-07-11 11:02:48 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2017-07-11 10:58:19 Dodane Dorota Fabia