Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Straż Miejska w Bielsku-Białej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr 3400/6/ZP/2017 na dostawę samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.


Ogłoszenie nr 500049379-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.

Straż Miejska: Dostawa samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak Numer ogłoszenia: 602494-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Straż Miejska, Krajowy numer identyfikacyjny 7067620800000, ul. ul. Kołłątaja  10, 43-300   Bielsko-Biała, woj. brak, państwo Polska, tel. 033 82-281-14, 82-281-15, e-mail sm@strazmiejska.bielsko.pl, faks . Adres strony internetowej (url): http://bip.strazmiejska.bielsko.pl Adres profilu nabywcy: http://bip.strazmiejska.bielsko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa samochodu patrolowego typu furgon dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

3400/6/ZP/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu FURGON (CPV: 34136000-9 ) dla Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określanej w dalszej części dokumentu skrótem „SIWZ”.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34136000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych (jedyna złożona oferta przewyższa środki posiadane przez Zamawiającego w budżecie na przedmiotowe zadanie inwestycyjne).

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


Autor zmiany: Dorota Fabia
Data zmiany: 2017-10-26 09:32:45
Data utworzenia: 2017-10-26 09:32:39

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2017-10-26 09:32:45 Modyfikacja Dorota Fabia
1 2017-10-26 09:32:39 Dodane Dorota Fabia