Biuletyn Informacji Publicznej
Straż Miejska w Bielsku-Białej

Instrukcja BIP


INSTRUKCJA BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) nakłada na organy władzy publicznej (określone w art. 4 ustawy) obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn składa się z portalu strony głównej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, pod adresem www.bip.gov.pl oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty, które zostały do tego ustawowo zobowiązane.

Biuletyn zawiera dane urzędu i informacje dotyczące:
  • statusu prawnego,
  • organizacji,
  • przedmiotu działalności i kompetencji,
  • osób sprawujących funkcje i ich kompetencji (kierownictwo),
  • struktury własnościowej i majątku, którym dysponuje,
a także informacje o zasadach funkcjonowania urzędu:
  • trybie działania,

  • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

  • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej wyróżnia wspólny znak graficzny (logo). Na stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji. Informację można wydrukować, korzystając z przycisku "Drukuj".
Opcja [szukaj] umożliwia odszukanie wpisanej frazy - fragmentu wyrazu, całego wyrazu bądź części zdania - w całości publikowanej informacji. Po odszukaniu interesującego fragmentu wyświetlane jest zestawienie zawierające wykaz wszystkich pozycji wraz ze wskazaniem, gdzie należy szukać całości informacji.

Wszelkie wątpliwości można przesłać na odpowiedni adres e-mail zamieszczony w pozycji REDAKCJA BIULETYNU z rozróżnieniem, czy dotyczą merytorycznej zawartości serwisu czy też działania strony WWW.

Autor zmiany: Maria Walentkowska
Data zmiany: 2004-02-23 09:32:00

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2004-02-23 09:32:00 Dodane Maria Walentkowska