Biuletyn Informacji Publicznej
Straż Miejska w Bielsku-Białej

Przedmiot działalności


Przedmiot działalności – ochrona porządku publicznego na terenie gminy Bielsko-Biała.

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Prezydenta Miasta Bielska - Białej w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.

Do zadań straży należy w szczególności:
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
  - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych
  lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Uprawnienia

Strażnik wykonując zadania, ma prawo do:
 1. udzielania pouczeń,
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sadu, oskarżania przed sadem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowania kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 7. wydawania poleceń,
 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
 10. Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Autor zmiany: Grzegorz Marek
Data zmiany: 2005-10-20 07:38:36
Data utworzenia: 2004-02-23 09:31:01

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2005-10-20 07:38:36 Modyfikacja Grzegorz Marek
1 2004-02-23 09:31:01 Dodane Maria Walentkowska