Biuletyn Informacji Publicznej
Straż Miejska w Bielsku-Białej

Strona Główna
Straż Miejska w Bielsku - Białej

Adres ul. Hugona Kołłątaja 10
43-300 Bielsko-Biała województwo śląskie
Kontakt tel. (33) 82-281-14 (15)
tel. 986
fax. (33) 82-281-14
e-mail:
NIP 547-11-12-244
REGON 070676208
PKD 8424Z

 

Dostęp do informacji publicznych będących w posiadaniu Straży Miejskiej w Bielsku-Białej,

a nie udostępnionych w biuletynie można uzyskać zwracając się do Komendanta Straży Miejskiej.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Hugona Kołłątaja 10.
2.Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a.pod adresem poczty elektronicznej: kkowalczy@strazmiejska.bielsko.pl,
b.pisemnie na adres siedziby Administratora,
c.telefonicznie: 338228114.
3.Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania przez Straż Miejską, określonego przepisami prawa.
4.Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
a.dostępu do swoich danych osobowych,
b.sprostowania swoich danych osobowych,
c.usunięcia swoich danych osobowych,
d.ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e.przenoszenia swoich danych osobowych,
f.do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
g.do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
h.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Informujemy, że budynek Straży Miejskiej w Bielsku-Białej usytuowany przy ul. Hugona Kołłątaja 10 jest całodobowo monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych jest Komendant Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).


Autor zmiany: Grzegorz Marek
Data zmiany: 2019-04-16 08:09:32
Data utworzenia: 2004-02-23 09:31:01

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
27 2020-06-19 06:35:26 Modyfikacja Grzegorz Marek
26 2020-05-20 10:48:19 Modyfikacja Grzegorz Marek
25 2020-01-17 13:45:24 Modyfikacja Grzegorz Marek
24 2019-12-16 13:15:52 Modyfikacja Grzegorz Marek
23 2019-12-16 12:23:16 Modyfikacja Grzegorz Marek
22 2019-12-16 12:22:20 Modyfikacja Grzegorz Marek
21 2019-06-21 09:26:55 Modyfikacja Grzegorz Marek
20 2019-06-10 09:26:14 Modyfikacja Grzegorz Marek
19 2019-05-30 07:49:08 Modyfikacja Grzegorz Marek
18 2019-05-30 07:48:36 Modyfikacja Grzegorz Marek
17 2019-05-30 07:44:24 Modyfikacja Grzegorz Marek
16 2019-04-16 08:10:44 Modyfikacja Grzegorz Marek
15 2019-04-16 08:09:32 Modyfikacja Grzegorz Marek
14 2018-06-20 12:39:41 Modyfikacja Grzegorz Marek
13 2018-06-20 12:39:10 Modyfikacja Grzegorz Marek
12 2018-06-20 12:37:20 Modyfikacja Grzegorz Marek
11 2018-06-08 08:20:47 Modyfikacja Grzegorz Marek
10 2018-05-25 08:31:35 Modyfikacja Grzegorz Marek
9 2018-04-17 05:37:19 Modyfikacja Grzegorz Marek
8 2018-04-17 05:36:31 Modyfikacja Grzegorz Marek
7 2018-04-17 05:36:07 Modyfikacja Grzegorz Marek
6 2018-04-17 05:35:00 Modyfikacja Grzegorz Marek
5 2018-04-09 12:49:25 Modyfikacja Grzegorz Marek
4 2016-05-19 07:16:51 Modyfikacja Grzegorz Marek
3 2016-05-04 08:21:20 Modyfikacja Grzegorz Marek
2 2007-05-23 07:50:02 Modyfikacja Grzegorz Marek
1 2004-02-23 09:31:01 Dodane Maria Walentkowska